عملکرد مثبت سامانه هوشمندسازی اراضی

مدیرجهادکشاورزی کرج گفت: در راستای حفاظت از حریم اراضی کشاورزی و همچنین حفظ زنجیره تولید غذایی ۵۰ هکتار از اراضی آسارا که دستخوش تغییر شده بودند شناسایی و آزادسازی شد.