عوامل حیرت انگیز برهم زننده خواب

تمام موجودات زنده دارای یک سازوکار زمان سنجی یا ساعت هستند که دوره‌های فعالیت و استراحت آن‌ها را کنترل می‌کند، این ساعت‌ها که به نام چرخه‌های زیستی خوانده می‌شوند، به دوره فرایندهای فیزیولوژیک و بیولوژیکی که در یک جدول زمانی تقریباً ۲۴ ساعته نوسان دارند، اشاره می‌کنند.