جنین فریز شده پس از 14 سال در اصفهان متولد شد

مرکز باروری و ناباروری اصفهان;در روش باردار کردن مادر از طریق جنین فریز شده، چندین تخمک در لقاح مصنوعی و آزمایشگاهی بارور و فریز می شود تا در سال های آینده در صورتت نیاز یا درخواست زوجین مورد استفاده قرار گیرد.