عارضه کج گردنی را درمان کنیم

جورابلو کارشناس حرکات اصلاحی ورزشی گفت:عارضه کج گردنی بعد از تولد یا در زمان بلوغ ظاهر می شود و اگر به موقع درمان نشود اختلال در وسعت دید چرخش چشم ها را در پی خواهد داشت .