پاداش پدر را به پسر دادند

غیر قابل وصف؛ این تمام چیزی است که برای شرح دیدار با پدر و مادر شهید آتش‌نشان «امیرحسین داداشی» می‌توان گفت و نوشت.