دلایل عدم تمایل مردان به پدر شدن

با مردی که دوستش دارید ازدواج کرده اید و همه چیز به خوبی پیش می رود؛ تا زمانی که اطرافیان تان در مورد زمان بچه دار شدن از شما سوال می پرسند.