به گزارش «کمال مهر»؛اوباما در دفتر محل کارش مشغول بازی با فرزند همکارش است.

 

اوباما را در این حالت عجیب ببینید 

منبع: